กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ หลังมติ ศบค.อนุญาติให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด  เมื่อวันที่ (11 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานธารณสุขอำเภอกะทู้ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง และโรงพยาบาลป่าตอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า สถานประกอบการ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA (Safety & Health Administration) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด โดยย้ำให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค โดย สคอ. ได้มีการเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นย้ำเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และช่วงเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ ซึ่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หรือค้นหาคำว่า “ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422