กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
www.tourism.go.th ได้ตลอด
24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการรับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ เป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องช่วยให้ภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล เปิดกว้างให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ช่วยพัฒนาให้การดำเนินงานของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานราชการดำเนินการ เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ให้หน่วยงานราชการที่มีกระบวนงานดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระบบบริการของหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดระยะเวลาขั้นตอนในการอนุญาตและปฏิบัติงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐและประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้โดยสะดวก

สำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถยื่นคำขอได้ที่ www.tourism.go.th ตลอด 24 ชม. พร้อมกับดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าระบบออนไลน์ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อกฎหมายเพื่อออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้กับผู้ประกอบการโดยเร็ว หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติข้อใด จะได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ซึ่งถือว่าเป็นการรับและส่งเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรเตรียมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนดาวน์โหลดเอกสารเข้าระบบ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินเรื่องเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำคู่มือการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ไว้ด้วยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ www.tourism.go.th