อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต”
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี
โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ครั้งนี้ด้วย
สำหรับในปีนี้ ประเทศไทย โดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน “ไม่ทนต่อการทุจริต” อย่างชัดเจน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดีตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ โดยยึดความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ เสียสละ เที่ยงตรง โปร่งใสตรวจสอบได้ กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนำจิตใจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ”
ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP