วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะไพรม์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลในทุกช่วงอายุได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในการเตรียมตนเองเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติต่าง ๆ อาทิ ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมมการสร้างความตระหนักรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจและการออม รวมถึงการวางแผนทางการเงินให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอภิปรายในประเด็น “Train the Trainer : Happy Money สุขเงิน สร้างได้”