เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอน วิลล่าหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ที่จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ (วิ’ลัย วัยหวาน) รุ่นที่ ๓ ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในวัยผู้สูงอายุ และผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง รวมถึงได้สร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกัน

โดยมี นายอำเภอหัวหิน (นายธนนท์ พรรพีภาส) กล่าวต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (นายนพพร วุฒิกุล) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนส่วนองค์กรภาคเอกชน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน นักเรียนผู้สูงอายุ (วิ’ลัย วัยหวาน) รุ่นที่ ๓ สื่อมวลชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมจำนวนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว