วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 15.45 น. . ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกิจกรรมการเดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream” การเดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream” พม. โดย สค. เดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream” ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”ภายใต้แนวคิด We are all difference แตกต่างอย่างสวยงาม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงการยอมรับความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย รูปลักษณ์ เชื้อชาติ สีผิว หรือรสนิยม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย การเดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream”
เป็นกิจกรรมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์สินค้า/ผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น กระเป๋าสาน กระเป๋าหูมุก กระเป๋าใบเตย กระเป๋าผ้าขาวม้า กระเป๋าสานผักตบชวา พวงกุญแจ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ ผ้าไหม เป็นต้น โดยนางแบบ/นายแบบ ที่เข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ สค. ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านรูปลักษณ์ เพศ วัย สีผิว รสนิยม และวัฒนธรรม
ซึ่งการเดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream” เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” พม. โดย สค. เดินแบบ DWF fashion show 2022 “weaving a dream” ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการนำเสนอพัฒนาการและผลงานของกระทรวง พม. ในมิติที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของกระทรวง พม. โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily