วันนี้ (5 ก.ค. 62) เวลา 14.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 2019

โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผลงานวิชาการดีเด่น และนวัตกรรมชนะเลิศด้านคนพิการ รวมจำนวน 9 รางวัล และเป็นสักขีพยานในพิธีการรับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการแก่สถาบันการศึกษา ปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณาจารย์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้อง The Portal Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายปรเมธี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศนำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” โดยมอบหมายกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ ที่รัฐบาลมีนโยบายการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเท่าเทียมในสังคม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอาศัยฐานความรู้จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาคนพิการในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รวมถึงการปฏิรูปการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างชุมชน สังคมเข้มแข็ง ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากรทั้งในประเทศ และระดับต่างประเทศ

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้จัดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ซึ่งในส่วนของ พก. ได้จัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญ โดยในวันนี้ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ซึ่ง พก. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และเครือข่าย จำนวน 18 แห่ง

โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะในระดับประเทศ มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และงานนวัตกรรม มีจำนวนมากกว่า 250 เรื่อง อาทิ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ระบบแจ้งเตือนเบาะรองนอนป้องกันผู้ป่วยตกเตียง การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนพิการทางการเห็น อุปกรณ์ประคับประคองแขนและมือ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานสัมมนา เช่น การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศฮ่องกง Mr.Joseph Kwan การประกวดผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมฝึกอบรม workshop นักศึกษาร่วมกับนักศึกษาพิการ เป็นต้น

“ตนขอชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่น และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการด้านคนพิการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดการขยายผลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคตต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย