การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง (มสด.) จัดพิธี
มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนดินแดงและห้วยขวาง ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ธัชพล
กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ
เคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เริ่มตั้งแต่ปี 2524 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่
39 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงและเคหะ
ชุมชนห้วยขวางที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี
โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 279 ทุน มูลค่ารวม 754,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก บริษัท ห้างร้าน เอกชนภายในชุมชน และ
เงินกองทุนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน 4 พื้นที่ คือ เคหะชุมชนดินแดง 1
และเคหะชุมชนดินแดง 2, เคหะชุมชนดินแดง 4 ระยะ 1 – 2, เคหะชุมชนดินแดง ระยะ 2 (ช.1 –
ช.11) และเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน
129 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และอาชีวศึกษา จำนวน 104 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) จำนวน 46 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เมื่อรวมจำนวน
ทุนการศึกษาฯ และยอดเงินมอบทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาไป
แล้ว 5,676 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,295,600 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพัน
หกร้อยบาทถ้วน)