นางสาวกุลวดี จินตวร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นางทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล (ที่ 4 จากขวา)ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวน 40 ราย ที่สำเร็จการฝึกงาน ในโครงการ “กล้า MICE” ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อิมแพ็คฯ จัดโครงการขึ้นเพื่อ ให้นักศึกษา ได้มาฝึกประสบการณ์การทำงานจริง ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย อันเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ที่ปัจจุบันเป็นธุรกิจที่เติบโตและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ