วันนี้ 13 พฤศจิกายน เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นวันก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคุณวิทยา ภูลสนอง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ คนแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ได้ร่วมกับสื่อมวลชน ประกอบด้วย คุณชัยวิชิต อติศัพท์ คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์ คุณวรางคณา สุเมธวัน คุณภารดี กาญจนโพธิ์ คุณพิชาน กิติอาษา คุณภราดร รัตนกุล คุณองอาจ จิระอร คุณวิชิต สิงห์ทอง คุณปรีชา ประภาชื่น คุณทวีป คล้ำประเสริฐ คุณศศินันท์ (สมศรี) จามรมาน และคุณนิรมล พฤฒาธร ประชุมปรึกษาหารือกันที่ร้านสกายไฮ ถนนราชดำเนินกลาง จัดตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ชื่อย่อ ช.ส.ท. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ THE MASS MEDIA FOR TOURISM PROMOTION GROUP ชื่อย่อ M.T.P. คุณชัยวิชิต อติศัพท์ เป็นประธานชมรมคนแรก คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์ เป็นประธานคนที่สอง คุณวิทยา ภูลสนอง เป็นประธานคนที่สาม คุณวรางคณา สุเมธวัน เป็นประธานคนปัจจุบัน

ก่อนการตั้งชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังไม่มีสื่อเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เมื่อได้ตั้งชมรมขึ้นแล้ว เริ่มมีสื่อเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจนปัจจุบันมีอยู่หลากหลายสาขา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาชิกของชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นผู้มีอุดมการณ์ร่วมกัน ใช้สื่อของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตลอดมาและในวันเดียวกันนี้ทาง

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

คุณวรางคนาางคนา สุเมธวรรณ

ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

นำสมาชิกทำบุญวัดพระราม ๙กาญจณาภิเษก เพื่ออุทิศบุญให้กับสมาชิก ช.ส.ท. ผู้ล่วงลับ และสมาชิกทุกท่าน

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.คุณภราดร รัตนกุล
2.คุณปรีชา ชื่นสุวรรณ
3.คุณทวีป คล้ำประเสริฐ
4.คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์
5.คุณไพฑูรย์ สุนทร
6.คุณธรรมนูญ แสงรังษี
7.คุณสมพล หิญชีระนันทน์
8.คุณสุพรพิณ พลวิทย์
9.คุณอนุรัชนี ศิริสัมพันธ์
10.คุณมนู จรรยงค์

สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกที่ร่วมถวายปัจจัยและอาหารหวานคาวในวันนี้ ขอให้อานิสงฆ์แห่งบุญในวันนี้จงดลบันดาลให้ เพื่อนพ้อง ช.ส.ท. ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดี ทวีลาภ ทวียศ หมดทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง และขอขอบคุณในนามของคณะกรรมการ ช.ส.ท. อนุโมทนา สาธุ ครับ