กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 134 หลังจากพลิกโฉมหลักสูตรให้เข้าถึงง่ายขึ้น เพิ่มการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมการ Workshop เขียนแผนธุรกิจ (Business Model) ปรับเพิ่มวิทยากรและเวลาอบรมให้เหมาะสม พร้อมเร่งจัดทำโครงการเพิ่มเติมของสถาบันให้ตอบทุกโจทย์การส่งออกให้สำเร็จต่อไป

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรม คือ การร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Local to Global ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่อย่างสากลและยั่งยืน”

การปรับปรุงหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” ในรุ่นล่าสุดนั้น ส่งผลที่ดีและเติมเต็มประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสูงสุด และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการดำเนินธุรกิจส่งออกได้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นนำไปปรับใช้ได้จริง จึงถือเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์ได้อย่างครบวงจร และยังสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจส่งออกให้มีความเข้มแข็งและเติบโตเกื้อหนุนธุรกิจส่งออกไปยังเวทีการค้าสากลได้อีกด้วย

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ในเรื่องความรู้พื้นฐานในการส่งออก ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศ โดยรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่ 134 และเป็นรุ่นแรกหลังจากการปรับโฉมหลักสูตรให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยเน้นประโยชน์มอบให้ผู้ประกอบการเต็มที่ ด้วยการเพิ่มเติมหัวข้อการบรรยายใหม่ เติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยาการให้ครบรอบด้าน สอดแทรกการทำ
Team Building ละลายพฤติกรรม สร้างบรรยากาศและเครือข่ายที่ดีในการสนับสนุนกันและกันด้านการดำเนินธุรกิจในอนาคต พร้อมเพิ่มกิจกรรม Workshop จากธุรกิจต้นแบบให้ทดลองคิดวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การส่งออกภายใต้การดูแลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนั้น ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้ความรู้พื้นฐานด้านการส่งออกแล้วนั้น ยังได้รับความสุขและความสนุกจากกิจกรรมละลายพฤติกรรม Team Building ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งภายในรุ่นอีกด้วย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 134 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 ราย โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้ถึงความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และวิธีการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด ไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรโฉมใหม่ คือการทำ Workshop ครบเครื่องเรื่องส่งออก และในช่วงสุดท้ายของการอบรมได้มีการนำเสนอแผนธุรกิจต้นแบบต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน และมีการตัดสินผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจต้นแบบ เพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาธุรกิจจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อีกด้วย

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ www.nea.ditp.go.th และ www.facebook.com/nea.ditp หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169