เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.
องคมนตรี (พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก) เป็นประธานในงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑”

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

โดยมี ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) พร้อมด้วยประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (นายวัลลภ เจียรวนนท์) ที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ (นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกั
กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๑๑๘ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( ๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และเป็นกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล (๑ ตุลาคมของทุกปี)

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๐ โดยมีผู้สูงอายุจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ทั่วประเทศ ร่วมเดิน – วิ่ง กว่า ๔,๐๐๐ คน

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.)

ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายทั่วประเทศกว่า ๒๘,๐๐๐ ชมรม การเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) การเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขันเพื่อแพ้ชนะ ๒) การแข่งขันเดิน – วิ่ง ประเภททีมครอบครัวน่ารัก ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ทีมที่ทำคะแนนดีที่สุด อันดับ ๑ – ๓ จะได้รับโล่เกียรติจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ส่วนผู้สมัครทุกประเภทกิจกรรมได้รับเสื้อที่ระลึก คนละ ๑ ตัว และได้รับเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน