Day: January 14, 2022

ทส. โดย TGO ร่วมมือกับ มท. โดย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแพร่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO...

Read More

โครงการหลวงต่อยอดความร่วมมือ กฟผ. ปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วม หนุนชุมชนมีรายได้ อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

กฟผ. และมูลนิธิโครงการหลวง จับมือต่อยอดความร่วมมือ เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม...

Read More

ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 (ออนไลน์) “ปฏิบัติตนอย่างไรในการทำงานช่วงโควิดให้ดูมีคุณค่า”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา...

Read More

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัย

อุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน...

Read More

ข่าวล่าสุด

Day: January 14, 2022