นายวรนนท์ ปิติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เผยว่า “ผลการปฏิบัติงานของ สสปท.ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ได้รับความสนใจจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมถึง 890 แห่ง ทะยานจากปีที่ผ่านมากกว่า 200 แห่ง โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 801 แห่ง แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
– ระดับแพลทินัม จำนวน 15 แห่ง
– ระดับทอง จำนวน 63 แห่ง
– ระดับเงิน จำนวน 132 แห่ง
– ระดับทองแดง จำนวน 243 แห่ง
– ระดับต้น จำนวน 348 แห่ง
สถานประกอบกิจการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับทองแดงขึ้นไปรวมทั้งหมด 453 แห่งนั้น จะรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สำหรับสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต้น จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นภายหลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
นายวรนนท์ กล่าวว่า “งาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยงานจะมีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โทร.02-885-2383-4 หรือ www.tosh.or.th