ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน คปภ. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )