วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ณ โถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางนภา กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการมุ่งเน้นการสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเป็น “ผู้ให้” มากกว่าการเป็น “ผู้รับ” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นการขยายเครือข่ายด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ร่วมกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน

นางนภา กล่าวต่อว่า กิจกรรม HAPPY KIDS in SUMMER 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อพัฒนาการความรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝัง “จิตอาสา” ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุระหว่าง 5 – 15 ปี แบ่งเป็น เด็กชาย 42 คน เด็กหญิง 34 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมใช้หลัก 3R8C มาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะทางอาชีพ ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการปรับตัวเข้ากับสังคม มีระเบียบวินัย

จากการวัดประเมินผลกิจกรรมเด็ก ๆ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการฝึกปฏิบัติที่บ้านร่วมด้วย มีการรายงานผลความก้าวหน้าในกรุ๊ปไลน์ เด็ก ๆ ได้มีทักษะชีวิต มีพฤติกรรมเชิงบวก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีจิตอาสาจิตสาธารณเพิ่มมากขึ้น รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ พร้อมทั้งขยาย Model โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่สนใจต่อไป หน่วยงานใดสนใจนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปใช้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองหนึ่งใจเดียวกัน…ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โทร 02 306 8883-4 นางนภา กล่าวในตอนท้าย