วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1) การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 2) การประกวด สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม” โดย นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3) การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 4) “การปฏิบัติการ ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย” โดย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ