เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการ ๖๐ ยังแจ๋ว เพื่อส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้จัดการอาวุโส แผนกรัฐสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการบรรษัท (ธนเดช ตระกูลยิ่งยง) และผู้จัดการแผนกกิจกรรมบรรษัท-รัฐสัมพันธ์ (กิตติกาญจน์ บุญเจือ) จากเทสโก้โลตัส พร้อมรับฟังรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม