วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ : 40 ปี แห่งการปฏิบัติงานเพื่อเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์การการรับเด็กเป็นบุญธรรมระหว่างประเทศ จาก 12 ประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้แทนมูลนิธิที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินงานด้านการรับเด็กบุตรธรรมของประเทศไทย จำนวน 60 คน
ประเด็นการประชุมประกอบด้วย การอภิปราย เรื่อง การอนุมัติคุณสมบัติและแนวปฏิบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ในประเด็น 1) การรับเด็กประเภทที่มีความต้องการพิเศษ 2) การรับเด็กในเครือญาติ และ 3) การติดตามหาประวัติครอบครัวเดิม