เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานร่วมและปาฐกถาพิเศษงานการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในหัวข้อ “บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมรับฟังการเสวนาในประเด็น “ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องปรับและเปลี่ยนอย่างไรให้มีคุณค่าในยุคดิจิตัล” โดยวิทยากรจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒ