เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.ที่ผ่านมา รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร) เป็นประธานในพิธี “ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุบ้านบางแค” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เมรุวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้