การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ และเร่งติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมจากทุกกอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม