การจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานร่วมแผนบูรณาการ สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานร่วมแผนบูรณาการ สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๒๒ โซน A อาคารมหานครยิบซั่ม