ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การจัดโครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ (E-Commerce Young Talent Season 5) นับเป็นครั้งที่5แล้ว ที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันการสร้าง Brand Character บนโลกออนไลน์ โดยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า 50 ทีม และได้ทำการคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน 50 ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ปลาย/ปวช. จำนวน 25 ทีม และ ระดับ ปวส./อุดมศึกษา จำนวน 25 ทีม ซึ่งแต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมาก

การจัดโครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้าของ Cyrano Design บนโลกออนไลน์ด้วยเครื่องมือการตลาดยุค 4.0 และ เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาการปรากฏตัวบนโลกออนไลน์เพื่อทำ Net Idol Marketing ด้วยเครื่องมือ Social Media Marketing อีกทั้งเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผศ.ดร.รวิภา เปิดเผยต่อว่า ก่อนทำการแข่งขัน เราได้จัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การสร้าง Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้าของ Cyrano Design” และ “Social Media Marketing” โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณ สาลินี รัตนชัยสิทธิ์ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมด้วย

สำหรับผลการแข่งขัน โครงการ E-Commerce Young Talent Season 5 ในครั้งนี้ มีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.

รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ทีมโมลูกหนูมีสองพี่น้องขายของในคลอง จากโรงเรียนหอวัง นางสาวกัณภร กุลรวีสร และนางสาวภาวิดา รัตนบำรุง รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ทีม LPP2 จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม นางสาวปณิตา เย็นทรวง และนางสาวณัฐณิชา โพเปี่ยม รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ทีม KoSaveTo จากโรงเรียนหอวัง เด็กชายธนพล พงศ์ประยูร และนางสาวโคะโตโนะ อมรพูนชัย รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมWith me จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางสาวณัฐธมล มงคลสินธุ์และนางสาวปรียา เลื่อนกระโทก และ ทีมGeTTaจากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นายอภิชัจ คณาโจด และ นายภาคิน แก้วโสภา รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท

ระดับอุดมศึกษาและปวส.

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมTo…You จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นางสาวขวัญจิรา กลิ่นศรีสุข และนางสาวพัชรินทร์ สิทธิจักร รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมThe biz จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมนันท์ และนางสาวสุทินา บุญเจริญ รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีมThe sell จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นายทนงศักดิ์ พวงบุรี และนางสาวสุกัญญา พรรษา รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมWow Design จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นางสาวพัฒน์นรี เนื่องจำนงค์ และนางสาวอารียา ภู่เทียน และทีมWasukri จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา นางสาวกนกนภัส รัมมะภาพ และนางสาวฟร๊อน พัฒนวิโรจน์รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท

#Digital Marketing #สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล #SBS #SripatumBusinessSchool #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU-Dynamic-University #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU # E-Commerce _Young _Talent_Season5