มหาวิทยาลัยศรีปทุม MOU บริษัท พรีเมี่ยมแอร์ไลน์ จำกัด ร่วมมือส่งเสริมในการผลิตและพัฒนานักบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นายทศพล วงศ์กิติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด โดยมี พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์ ที่ปรึกษาบริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการบิน ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานักบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินระดับประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และด้านการบินของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพัฒนาและใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชาติ และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนต่อไป