จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour) 8 อำเภอ 10 ชุมชนท่องเที่ยว

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยมีสื่อมวลชนสาขาโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสื่อสาร  สร้างการรับรู้  และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เสน่ห์ชุมชนและ        ของดีชุมชน รวมถึงเพื่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในรูปแบบใหม่ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช              โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน เพื่อวัตถุประสงค์ให้สื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและสื่อออนไลน์ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 ท่าน ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินคัดสรรไว้แล้วจำนวน 10 ชุมชนท่องเที่ยว จาก 8 อำเภอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่        ของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยว จากทั้ง 8 อำเภอ ที่สื่อมวลชนได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตด้วยตนเอง  ได้แก่

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(1) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด

(2) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(3) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะขาม ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง

(4) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง

(5) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจัง  ต.นาบอน  อ.นาบอน

(6) ชุมชนบ้านหูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(7) ชุมชนบ้านคีรีธรรม  ต.กำโลน อ.ลานสกา

(8) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี

(9) ชุมชนบ้านนาใน  ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม

(10) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นอกจากจะท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแล้ว นครศรีธรรมราชยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย     ทั้งป่า เขา และสายน้ำ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันโดดเด่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด้าน นางสาวมาลี แก้วประสิทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอัน     เรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้างคืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้อุดหนุนสินค้าโอท็อป เด่นดังของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจรโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Press Tour)” ขึ้น เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่นักท่องเที่ยวหรือสู่สาธารณชน ในโอกาสต่อไป