เมื่อวันที่ (19 มิ.ย.63) ที่ผ่านมา นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมส่วนราชการและเครือข่าย ตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2563 ณ พื้นที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมือง ประกอบด้วยที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด ตัวแทนส่วนราชการระดับจังหวัดจาก กอ.รมน. ปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด , เกษตรจังหวัด, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, และประธานชมรมผู้นำ อช.จังหวัด
กรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรีการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับโล่รางวัลในส่วนกลาง รวม 5ประเภท ดังนี้
1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จำนวน 1หมู่บ้าน
2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน
3) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 1 องค์กร
4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จำนวน 1 แห่ง
5)ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 1 ครัวเรือน
โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้ลงตรวจประเมินกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ บ้านบางราวนก ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ โดยมีเจ้าอาวาสวัดโคนอน นายวิสูตร จำพานิชย์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกรวย นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจในการนำเสนอผลงาน
หลังจากนั้น ทีมประเมินได้ลงพื้นที่ ประเมินกิจกรรมบ้านบางประดู่ ม.6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี ณ วัดบางนา ซึ่งได้จัดเตรียมกิจกรรมได้ครบวงจรนำเสนอ 4 กิจกรรมสำคัญ กรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรี

ดังนี้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” , ผู้นำอช. ,กองทุนแม่ของแผ่นดิน และครัวเรือนสัมมาชีพ โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดบางนาได้มาสนทนาธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการคัดสรรกิจกรรมแก่ชุมชน และนายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกเทศมนตรีตำบลไทรม้า ได้มาให้การต้อนรับ และนำทีมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ และนางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมือง ได้ร่วมนำทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. และกลุ่มองค์กร นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานดีๆ ที่เป็นผลงานที่โดดเด่น และมีกระบวนการที่เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและมีการพัฒนาตนเอง เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัว ภายในวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย เพื่อเป็นการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากบ้านสู่ลานวัด และจัดตั้งให้เป็นครัวชุมชนคุณธรรม “บวร”