กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด เดินหน้าเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน รับซื้อผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในชุมชน ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยควบคู่การรักษา

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของเขตสุขภาพที่ 9 และเยี่ยมชมตลาดนัดสีเขียวของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ครบ 960 แห่ง ภายในปี 2562

โดยอาศัยความร่วมมือขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีเงื่อนไขพิลชลชลเศษของโรงพยาบาลในการรับซื้อพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษจากเกษตรกรในชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ที่แน่นอนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้การขับเคลื่อนมีความยั่งยืนโดยโรงพยาบาลจะกำหนดรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ทำให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้ นอกจากนี้เพื่อรองรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องบริโภคอาหารในโรงพยาบาล จะได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ควบคู่กับการรักษา

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีโรงพยาบาลในพื้นที่รวม 92 แห่ง ได้ดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยครบทุกแห่ง โดยรับซื้อวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน อาทิ ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว จากวิสาหกิจชุมชน 768 แห่ง พืชผักที่ผ่านมาตรฐาน(Good Agricultural Practice : GAP) 2,901 แห่ง ประมงที่ผ่าน GAP 195 แห่ง เนื้อสัตว์ที่ผ่าน GAP 623 แห่ง นอกจากวัตถุดิบในการประกอบที่อาหารที่ปลอดภัยแล้วโรงครัวประกอบอาหารได้ผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste : CFGT) ร้อยละ 91.56 และร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
CFGT ร้อยละ 84.3 นอกจากนี้เขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดตลาดนัดสีเขียว (Green Market) จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ อาหารแปรรูปของเกษตรกรในชุมชน ในโรงพยาบาล จำนวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.9 สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลครบ 100%

ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของเขตสุขภาพที่ 9 มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน การรณรงค์ส่งเสริม การดำเนินงาน ที่ชัดเจน มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำหนดรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการ และน้ำมันทอดซ้ำ มีการตรวจสอบคุณภาพประจำปี โรงครัวและร้านอาหารแผงลอยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร CFGT
มีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ หรือได้รับรองมาตรฐานอื่นๆ และขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่