บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนพนักงานร่วมโครงการ “ลด รักษ์ โลก” ลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy ปลูกจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) และหันมาให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) โดยเริ่มต้นจากชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานของบริษัทในประเทศไทยมากกว่า 133,000 คน ให้มีจิตสำนึก “รักษ์โลก” ใช้พลาสติกอย่างรอบคอบ รู้คุณค่า รวมถึงการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“โครงการ “ลด รักษ์ โลก” หรือ Less Single-Use Plastic for the Planet ด้วยการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เป็นกิจกรรมภายในเพื่อจุดประกายให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นการทำให้โลกใบนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว

ซีพีเอฟ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการชัดเจน ในปี 2568 สำหรับกิจการในประเทศไทย และปี 2573 สำหรับกิจการในต่างประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือ นำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า (Upcyclable) หรือ สามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ตลอดจนยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น 100%
นายวุฒิชัย กล่าวย้ำว่า โครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติกในองค์กรและกระบวนการผลิตได้ดำเนินการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมถึงส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.