กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการขยะอย่าง ยั่งยืนด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบและถูกวิธีรวมถึงตั้งเป้าเป็น ต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะการก่อสร้างนับตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะแบบทำได้จริงและน าขยะไป รีไซเคิลต่อยอดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พิสูจน์ความส าเร็จขั ้นต้น ได้จากปริมาณขยะฝังกลบที่ลดลงในทุกปี และสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นของขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ใน แต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ได้ให้ความส าคัญในการสร้ างความ ตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนกับ 4 จิ๊กซอว์ส าคัญ ได้แก่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)1. พนักงาน – สร้ าง People Culture ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแยกขยะตั ้งแต่ต้น ทางผ่าน Internal Campaign ที่สร้ างการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากกลุ่มเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ อาทิ การยกเลิกถังขยะส่วนตัวในแต่ละโต๊ะท างาน, กิจกรรม ‘ทิ ้งดี – เดอะเว้นเดย์ #เว้นทุก พุธมาทิ ้งดี’ รณรงค์ให้พนักงานแยกขยะจากที่บ้านและน ามาทิ ้งที่ Recycle Station ของ บริษัทฯ โดยผลรวมของขยะรีไซเคิลจากเพียง 7 วัน ใน 7 สัปดาห์รวมได้สูงถึง 1,230 กิโลกรัม, การแยกขยะกระดาษในส านักงานเพื่อน ามารีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิต รวม ปริมาณได้มากถึง 6 ตัน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.6 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และขยะบางส่วนได้ถูกน าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ ส านักงานที่ใช้ได้จริง นอกจากนี ้ยังน าขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋ องอะลูมิเนียม ฝาขวดน ้า ฝา จีบอะลูมิเนียม และซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่รวบรวมจากแคมเปญ “ทิ ้งดี– เดอะเว้น เดย์” ของพนักงานไปต่อยอดสู่นิทรรศการศิลปะจัดวาง (Installation Art) “SWAMPED – ท่วม”จัดแสดง ณ วารินแล็ป คอนเทมโพรารี เปิดให้เข้าชมฟรีตั ้งแต่วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา10:30 – 19:30 น. ตั ้งแต่วันนี ้ถึง 21 เม.ย. 64
2. ลูกค้า – สร้ างจิตส านึกสาธารณะในการคัดแยกขยะให้กับลูกค้า โดยได้ทดลองติดตั ้ง เครื่องรับคืนขวดน ้าดื่มพลาสติก PET แบบอัตโนมัติ (ReFun Machine) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และติดตั ้งถังขยะคัดแยก Recycle Station ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คาดว่าจะมีการติดตั ้งถังขยะคัดแยกรูปแบบใหม่ทิ ้งเฉพาะขวดน ้า พลาสติกเพิ่มขึ ้น 20% ใน 33 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ในช่วงปี 2563 ที่สถานการณ์โควิดส่งผล ให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ ้น เซ็นทรัลพัฒนา จึงได้น าร่องริเริ่มแคมเปญ “Rethink – ทิ ้งดี Challenge” ให้ลูกค้าคัดแยกขยะกล่องอาหาร ล้างให้สะอาด แล้วน ามาแลกเป็นคูปอง ส่วนลดร้ านอาหาร ก่อนจะน าไปแปรรูปกลับเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน ้ามันไพโรไล ซิสเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทาง Circular Economy โดยผลส าเร็จของ โครงการคือ สามารถสะสมขยะรีไซเคิลได้มากถึง 6,500 ชิ ้น จาก 16 สาขาทั่วประเทศ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน)3. ร้านค้า – บริษัทฯ ด าเนินการจัดการขยะตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่ครอบคลุมการปรับปรุงกระบวนการวิธีคัดแยกและก าจัดขยะ โดยปัจจุบันมี ศูนย์การค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 31 โครงการ นอกจากนี ้ยังจับมือกับ ร้ านค้าภายในศูนย์อาหารฟู้ดพาร์คของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั ้งหมดให้งดใช้บรรจุภัณฑ์ที่ ผลิตจากโฟม และได้มีการคัดแยกขยะเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน โดยขยะ อินทรีย์เหล่านี ้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร และก๊าซชีวภาพ เช่น เลี ้ยงสัตว์ น ้าหมักและปุ๋ ยอินทรีย์ 4. พันธมิตร –จับมือภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 40 องค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดย ล่าสุดได้ร่วมหารือกับส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตั ้งเป้าต่อยอดแคมเปญ ‘Rethink – ทิ ้งดี Challenge’ หวังให้คนกรุงเทพร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อน าไปแปร รูปเพิ่มมูลค่าต่อได้, ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ สานพลังประชารัฐ จัดท าโครงการ ‘มือวิเศษ x วน’ โดย PPP Plastics ตั ้งถังวนถุง รับขยะ พลาสติกประเภทยืดได้ ใน 17 สาขาทั่วประเทศ, ร่วมกับ AIS จัดการขยะ E-waste ตั ้งถัง ส าหรับขยะอิเล็คทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 ศูนย์ทั่วประเทศ, ร่วมกับโค้ ก (ประเทศไทย) คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่, ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคีผู้ประกอบการอาคารบนถนนรัชดาฯ ในการคัดแยกขยะ พลาสติก ภายใต้โครงการ “Care The Whale”, ร่วมกับ SCG ลดขยะอันเกิดจากการ ก่อสร้างด้วยการบดเสาเข็มจ านวน 2,000 ตัน มาใช้แทนหินคลุกในการท าพื ้น ซึ่งได้น าร่อง แล้วที่ เซ็นทรัล ศรีราชา รวมถึงร่วมกับเขตบางนา ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ เทศบาลนครนนทบุรี ในโครงการคัดแยกขยะอาหาร-ผักผลไม้ตัดแต่งตั ้งแต่ต้นทาง คือ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า โดยผลรวมของขยะทั ้งหมดรวมได้มากกว่า 1,271 ตัน เซ็นทรัลพัฒนา ยึดมั่นและต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของการเป็ น “ศูนย์กลางในการช่วย แยกขยะที่ดีของคนในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกัน ‘Imagining Better Futures For All – มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน’