สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ 17 ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผ่านโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ” โดยการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

และมีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน

โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 7 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 ชุมชน โดยชุมชนทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) และชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่

1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่
– ชุมชนคนบางกรวย(ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี
– กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่
– ชุมชนกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
– ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3. ชุมชนในพื้นภาคกลาง จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่
– ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จังหวัดนครปฐม
– ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร
– ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จังหวัดชัยนาท
– ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี
– ชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี
– ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี
– ชุมชมบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
– ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี
– ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
– ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี
– ชุมชนบ้านปากน้ำ จังหวัดอ่างทอง และ
– ชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 17 ชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง นำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 17 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และติดตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ได้ที่ facebook สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

สำหรับงานในวันนี้ เป็นการนำผลสำเร็จของการพัฒนาทั้ง 17 ชุมชนมานำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาจำหน่ายด้วย โดยจะมีการจัดแสดงในวันที่ 2 และ 3 มีนาคมนี้ จำนวน 2 วัน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล