วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุ

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง สังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง เห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง พม. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมกิจการผู้สูงอายุ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร