มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมใน “โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาทักษะการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การต่อยอดความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและพัฒนาในสายงานด้านพิพิธภัณฑ์ โดยในปีนี้ได้เปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตรได้แก่
1. หลักสูตร “Lead and learn: creative museum guide ปฏิบัติการนำชมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ โดย พัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุณฑริก เขมาชีวะ ผู้ก่อตั้ง Museum Minds
2. หลักสูตร “How to create a temporary exhibition? สร้าง นิทรรศการหมุนเวียนอย่างไร” โดย ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร และชนน์ชนก พลสิงห์ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
3. หลักสูตร “Startup Museum 101 การตลาดในงานพิพิธภัณฑ์” โดย ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และรศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.museumsiam.org หรือสอบถามที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) โทร. 02-2252777 ต่อ 431, 432