วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในสภาวะปกติและสภาวะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนำผลการถอดบทเรียนมาปรับปรุง พัฒนากลไกการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยจะนำไปขยายผลให้กับศพอส. ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานของ ศพอส. ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างแท้จริง อันเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เครือข่ายภูมิภาค เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวรวมจำนวนกว่า 84 คน
ในการนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย