ในปัจจุบันกิจกรรมประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางทั้งการมาท่องเที่ยว หรือเล่นกีฬาในพื้นที่ธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนักเดินทางสามารถท่องเที่ยวเองได้โดยลำพังจึงเป็นกระแสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจิตสำนึกอันดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเจ้าของพื้นที่เอง และนักเดินทางต่างต้องร่วมกันสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่นอกจากจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมแล้ว หากยังต้องใส่ใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขภาพ พลานามัยที่ดีของประชาชนควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติ

          เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น ผู้จัดโครงการ Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยว สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สนุก และมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้ปรากฎต่อสายตานักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติผ่านกิจกรรมฯการรับสมัครนักดำน้ำ จำนวน 1,000 ท่านร่วม CLEAN & GREEN ไปด้วยกันเพื่อบันทึกสถิติความยิ่งใหญ่ลง Guinness World Records รวมทั้งยังเป็นการร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งให้กลับมาอวดสายตาชาวโลกอย่างสวยงามซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ในปัจจุบันกิจกรรมประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทางทั้งการมาท่องเที่ยว หรือเล่นกีฬาในพื้นที่ธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นนักเดินทางสามารถท่องเที่ยวเองได้โดยลำพังจึงเป็นกระแสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจิตสำนึกอันดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเจ้าของพื้นที่เอง และนักเดินทางต่างต้องร่วมกันสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่นอกจากจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมแล้ว หากยังต้องใส่ใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสุขภาพ พลานามัยที่ดีของประชาชนควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติ เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น ผู้จัดโครงการ “Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยว สร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สนุก และมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้ปรากฎต่อสายตานักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติผ่านกิจกรรมฯการรับสมัครนักดำน้ำ จำนวน 1,000 ท่านร่วม CLEAN & GREEN ไปด้วยกันเพื่อบันทึกสถิติความยิ่งใหญ่ลง Guinness World Records รวมทั้งยังเป็นการร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งให้กลับมาอวดสายตาชาวโลกอย่างสวยงามซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดย คุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมฯในครั้งนี้ ได้ดำเนินการระดมนักดำน้ำในรูปแบบ International ให้มาท่องเที่ยวดำน้ำ และปลูกฟื้นฟูแนวปะการังที่มีสภาพเสื่อมโทรมอันเนื่องมากจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากขยะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทิ้งลงสู่ทะเล และกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเชื่อได้ว่ากิจกรรมฯในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาว ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ที่ดีและรายได้ที่หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ชุมชนอีกด้วย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนที่ดี อย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) สมาคมThai Life Saving สมาคมอุทยานแห่งชาติ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ และกลุ่ม Phuket Green Hearts เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ งานนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่การท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตลอดการดำเนินโครงการฯ ในระยะยาว ถือเป็นกิจกรรม CSR กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้ขยะ จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในงาน “Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ไปด้วยกัน สำหรับรายละเอียด “Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” • คุณสมบัตินักดำน้ำต้องมีบัตรดำน้ำ PADI, NAUI, SSI, หรือ นพอ. • ต้องมีประสบการณ์ มากกว่า 5 DIVES ขึ้นไป • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับ เสื้อGo Green Active / เหรียญ Go Green Active ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก / Wrist Band รูปแบบที่ 1 • นักดำน้ำฉลามวาฬ (WHALE SHARK) มาพร้อมเพื่อนรักหรือครอบครัว ราคาเริ่มต้น 7,200 บาท • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / BCD /Fin/Mask/ Tank / weight belt + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง/โรงแรม/รถรับส่ง • (เพิ่มเติม) เป็น Package กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งถูกกว่าการที่นักท่องเที่ยวจะไปหาซื้อเอง เพราะว่าผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตทำส่วนลดให้เต็มที่หากลงทะเบียนในช่วง Early Bird รูปแบบที่ 2 • นักดำน้ำปลาโลมา (DOLPHIN) วัยรุ่นแรงเหลือสายลุยราคาเริ่มต้น 5,200 บาท • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 3 DIVE / Tank / weight belt + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง รูปแบบที่ 3 • นักดำน้ำหมึกยักษ์ (OCTOPUS) สายชิลเน้นพักผ่อนราคาเริ่มต้น 3,700บาท • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / BCD /Fin/Mask/ Tank / weight belt + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง/โรงแรม/รถรับส่ง • (เพิ่มเติม) เป็น Package กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งถูกกว่าการที่นักท่องเที่ยวจะไปหาซื้อเอง เพราะว่าผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตทำส่วนลดให้เต็มที่หากลงทะเบียนในช่วง Early Bird รูปแบบที่ 4 • นักดำน้ำปลาดาว (STARFISH) ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / Tank / weight belt สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง เว็ปไซต์ : https://www.gogreenactive.com/home/index.html เฟสบุ๊ค : https://web.facebook.com/GoGreenActive โทรศัพท์ : 088-795-0953 E-mail : gogreenactive@gmail.com (รับนักดำน้ำจำนวน 1,000 คนเท่านั้น พิเศษสามารถพาครอบครัวไปร่วมได้) โดย คุณสิริรักษ์   ศิริพงษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า กิจกรรมฯในครั้งนี้ ได้ดำเนินการระดมนักดำน้ำในรูปแบบ International ให้มาท่องเที่ยวดำน้ำ และปลูกฟื้นฟูแนวปะการังที่มีสภาพเสื่อมโทรมอันเนื่องมากจากสาเหตุต่างๆ ทั้งจากขยะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทิ้งลงสู่ทะเล และกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ซึ่งเชื่อได้ว่ากิจกรรมฯในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาว ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ที่ดีและรายได้ที่หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเข้ามาสู่พื้นที่ชุมชนอีกด้วย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนที่ดี อย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) สมาคมThai Life Saving สมาคมอุทยานแห่งชาติ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ และกลุ่ม Phuket Green Hearts  เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ งานนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่การท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตลอดการดำเนินโครงการฯ ในระยะยาว ถือเป็นกิจกรรม CSR กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้ขยะ จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในงาน Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ไปด้วยกัน

สำหรับรายละเอียด “Go Green Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก”

 • คุณสมบัตินักดำน้ำต้องมีบัตรดำน้ำ PADI, NAUI, SSI, หรือ นพอ.
 • ต้องมีประสบการณ์ มากกว่า 5 DIVES ขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับ เสื้อGo Green Active / เหรียญ Go Green Active ดำน้ำอนุรักษ์ทำลายสถิติโลก / Wrist Band

รูปแบบที่ 1

 • นักดำน้ำฉลามวาฬ (WHALE SHARK) มาพร้อมเพื่อนรักหรือครอบครัว ราคาเริ่มต้น 7,200 บาท
 • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / BCD /Fin/Mask/ Tank / weight belt  + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง/โรงแรม/รถรับส่ง
 • (เพิ่มเติม) เป็น Package กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งถูกกว่าการที่นักท่องเที่ยวจะไปหาซื้อเอง เพราะว่าผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตทำส่วนลดให้เต็มที่หากลงทะเบียนในช่วง Early Bird

รูปแบบที่ 2

 • นักดำน้ำปลาโลมา (DOLPHIN) วัยรุ่นแรงเหลือสายลุยราคาเริ่มต้น 5,200 บาท
 • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 3 DIVE / Tank / weight belt  + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง

 รูปแบบที่ 3

 • นักดำน้ำหมึกยักษ์ (OCTOPUS) สายชิลเน้นพักผ่อนราคาเริ่มต้น 3,700บาท
 • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / BCD /Fin/Mask/ Tank / weight belt  + อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง/โรงแรม/รถรับส่ง
 • (เพิ่มเติม) เป็น Package กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งถูกกว่าการที่นักท่องเที่ยวจะไปหาซื้อเอง เพราะว่าผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตทำส่วนลดให้เต็มที่หากลงทะเบียนในช่วง Early Bird

รูปแบบที่ 4

 • นักดำน้ำปลาดาว (STARFISH) ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท
 • สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ = ดำน้ำ 1 DIVE / Tank / weight belt

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

เว็ปไซต์ : https://www.gogreenactive.com/home/index.html

เฟสบุ๊ค : https://web.facebook.com/GoGreenActive

โทรศัพท์ : 088-795-0953

E-mail : [email protected]

(รับนักดำน้ำจำนวน 1,000 คนเท่านั้น พิเศษสามารถพาครอบครัวไปร่วมได้)