นาวาอากาศเอก สุรพันธุ์ ปทุมวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย นาวาอากาศโท ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ BAC นาวาอากาศโท พัฒน์ วินมูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) และนายธนัย ปรศุพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดส่งศิษย์การบินเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักบินพาณิชย์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย” โดย BAC จะดำเนินการจัดส่งรายชื่อศิษย์การบินที่ได้รับการฝึกอบรมกับ BAC ตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ทาง BAC คัดเลือกว่าศิษย์การบินดังกล่าวมีคุณสมบัติความสามารถที่
นักบินพาณิชย์พึงมีครบถ้วนให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานเป็นนักบิน
ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ BAC มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ผ่านการผลิตนักบินที่มีความรู้ความสามารถมายาวนาน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การที่สายการบินไทยแอร์เอเชียรับศิษย์การบินโดยตรงและส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรเต็มรูปแบบกับ BAC หรือการพัฒนาหลักสูตรการบินที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีกัปตันและนักบินผู้ช่วย รวม 683 คน และตั้งเป้ารับนักบินเพิ่มเฉลี่ยปีละ 50-60 คน รองรับจำนวนเครื่องบินแอร์บัส A320 และ A320 NEO ที่เพิ่มขึ้นปีละ 4-5 ลำ