วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวและหารือภาคเอกชนโดยมี นายสุพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางละมัย ทองเทือก อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางมนทนี วัชรฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบหารือและรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ