เมื่อวันที่4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผช.รมว.กก.) ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เป็นประธานการแถลงข่าว “กิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562”พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562

โดยภายหลังการแถลงข่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ก.ท่องเที่ยว และคณะได้ร่วมกันเดินทักทาย พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในบริเวณถนนข้าวสารด้วย
นาวาตรี วรวิทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตระหนักถึงการบาดเจ็บ การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์วันที่ 11-17 เมษายน ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 24 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 21 ราย ซึ่งสาเหตุหลักของการเสียชีวิตมาจากการดื่มสุราแล้วขับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้คำนึงถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นับถึงปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับปี 2562 นี้ เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตให้น้อยลงกว่าทุกปี กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมการรณรงค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2562

โดยได้สั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมือในกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในแต่ละจังหวัด ทั้งยังได้กำชับให้เจ้าหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีความสามารถด้านภาษา จำนวนกว่า 260 คน ปฏิบัติตามนโยบาย 3 ป ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
2) ป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว และ 3) ปกป้องสิทธิและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย และสนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย


ผช.รัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานอื่นๆ ต่างมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เน้นวิถีความเป็นไทยรวมถึงให้เป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 550,000 คน และมั่นใจการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 คือประมาณ 5,790 บาท ต่อคนต่อวัน สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์จะมีคนเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ รวมมากกว่า 3 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทเช่นกัน รวมทั้ง 2 กลุ่ม ในช่วงสงกรานต์จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเกือบ 21,000 ล้านบาท หรือเพิ่มจากปีก่อนถึงร้อยละ 10”


เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ TAC ที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารภาษาต่างๆ กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องการรณรงค์ให้ขับขี่อย่างปลอดภัย และร่วมประเพณีสงกรานต์อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับ
การช่วยเหลือได้ที่หมายเลข Call Center 0 2134 4077 ตลอด 24 ชั่วโมง