นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ปีเตอร์ เคเอ็น แลม ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และนางสาวมากาเร็ต ฟง กรรมการบริหาร HKTDC ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 3 ระหว่าง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กับนางสาวโซเฟีย ชอง รองกรรมการบริหาร HKTDC ณ HKTDC สำนักงานใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ HKTDC ในการยกระดับการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและฮ่องกงให้มีความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของ EXIM BANK และ HKTDC ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกง การจับคู่ธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการที่อาจมีโอกาสเป็นลูกค้าของ EXIM BANK และ HKTDC เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินและการรับประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยกับฮ่องกง
ปัจจุบันไทยและฮ่องกงมีความตกลงการค้าเสรีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน–ฮ่องกง (AHKFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยฮ่องกงยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอาเซียนทุกรายการและผูกพันไม่ขึ้นภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ในอนาคต ขณะเดียวกัน ฮ่องกงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 13 ของไทยในปี 2566 โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน สินค้านำเข้าของไทยจากฮ่องกง ได้แก่ อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล และสินแร่โลหะ นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment : TDI) สำคัญของไทย โดยถือเป็นแหล่งลงทุนอันดับ 1 ของไทยในแง่มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงสะสมที่ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ไตรมาส 3 ปี 2566 โดย TDI Outflow ของไทยไปฮ่องกงอยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 มากเป็นอันดับ 5 รองจากสิงคโปร์ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และมอริเชียส โดยธุรกิจที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในฮ่องกง อาทิ การเงินการธนาคาร ประกันภัย ค้าปลีกค้าส่ง อาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่ธุรกิจที่นักลงทุนฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล
EXIM Thailand Inks MOU with Hong Kong Trade Development Council to Foster Thailand-Hong Kong Trade and Investment
Mr. Julapan Amornvivat, Deputy Minister of Finance, Dr. Peter K N Lam, Chairman of the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), and Ms. Margaret Fong, Executive Director of HKTDC, served as honorary witnesses in the signing ceremony of the third iteration of the memorandum of understanding (MOU) aimed at ongoing entrepreneur development between Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Ms. Sophia Chong, Deputy Executive Director of HKTDC, at the HKTDC headquarters in the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on February 22, 2024.
The MOU aims to strengthen collaboration between EXIM Thailand and HKTDC to enhance support for entrepreneurs in both Thailand and Hong Kong, thereby boosting their competitiveness across economic, trade, and investment sectors. This encompasses collaboration across various areas, including partnering with public and private sector entities to fulfill the missions of EXIM Thailand and HKTDC in fostering trade and investment between Thailand and Hong Kong. It involves activities such as business matching, offering incentives to streamline the online distribution of Thai entrepreneurs’ products, and sharing information on potential entrepreneurs who could become clients of EXIM Thailand and HKTDC. This facilitates access to financial services and export credit and investment insurance facilities for Thai and Hong Kong entrepreneurs.
At present, Thailand and Hong Kong have a Free Trade Agreement under the ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), which came into effect in February 2021. Under AHKFTA, Hong Kong exempts import duties on goods from all ASEAN countries, including Thailand, and commits not to impose import duties on all goods under the agreement in the future. Hong Kong is a significant trading partner for Thailand, ranking 13th in 2023 with a total trade value of 13.7 billion USD, accounting for 2.4% of Thailand’s total trade. Major exports from Thailand to Hong Kong include gems and jewelry, electronic circuit boards, computers, telephones, and internal combustion engines. Conversely, Thailand’s key imports from Hong Kong consist of gems and jewelry, electrical machinery, machinery and parts, metal ores and scrap. Furthermore, Hong Kong serves as a crucial destination for direct investment from Thailand, ranking as the top source of Thai direct investment (TDI) with an accumulated value of 26.5 billion USD as of the third quarter of 2023. In 2022, the outflow of TDI to Hong Kong amounted to 2.6 billion USD, placing Hong Kong as the fifth-largest recipient of Thai direct investment, following Singapore, the United States, Japan, and Mauritius. Thai investors in Hong Kong are active in various sectors, including finance and banking, insurance, retail and wholesale trade, and food and beverage. Meanwhile, Hong Kong investors entering the Thai market focus on logistics, electronics, and digital industries.