เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหยัดองค์กรยั่งยืนระดับโลก จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร หนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero”

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการขยะอย่าง...

Read More