น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ...

Read More