คณะสถาปัตย์ SPU มอบวุฒิบัตรเรียนดีและดีเด่น นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

Read More