ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้ “ความพอดี” พัฒนาตนเอง ธุรกิจและสังคมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องด้วยโครงการพอแล้วดี The Creator ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในการพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต...

Read More