‘ก้าวย่างที่มั่นคงของการขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย ววน.’ โอกาสที่ท้าทาย พัฒนาพื้นที่ให้ประชาชน อยู่ดีกินดี ลดความเหลื่อมล้ำ

 สิ่งที่ท้าท้ายมากที่สุดสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย...

Read More