การเคหะแห่งชาติ เร่งเครื่อง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ มุ่งสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงด้วยกระบวนการที่สำคัญ...

Read More