การเคหะแห่งชาติ มอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) แก่ “อบต. สามเรือน” เพิ่มประสิทธิภาพดูแลชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์...

Read More