การเคหะแห่งชาติ ผนึกภาคีสำคัญ เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิญชวนเข้าชมและร่วมกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์ความก้าวหน้าโครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการ...

Read More