การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อต้านการรับสินบน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านมา พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ...

Read More