การเคหะแห่งชาติ จับมือ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยกระดับการพัฒนา “ที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ร่วม “ลดภาวะโลกร้อน” พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง

การเคหะแห่งชาติมีภารกิจสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน...

Read More