การเคหะแห่งชาติได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” (Housing for All) 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุติ...

Read More